UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de hulpvraag en de behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een

– verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

In geval van overlijden worden de gegevens vernietigd door een praktijk waarnemer.

 

Ik heb uw telefoonnummer opgeslagen in mijn mobiele telefoon en deze is met een code vergrendeld. U kunt op deze manier gebruik maken van whats app om zo een afspraak te plannen of om nazorg te vragen.

 

Voor minderjarige kinderen leg ik gegevens vast van ouders; zoals bovengenoemd en eventueel gegevens van de scholing die door het desbetreffende kind gevolgd wordt. Ouders hebben in dit dossier ten alle tijden inzicht en hebben meebeslissingsrecht aangaande de behandeling.

U heeft ten alle tijd recht op inzage in uw eigen dossier en u hebt ook het recht mij te vragen deze gegevens te vernietigen.

 

Gebruikte ik voorheen nog uw bsn nummers (sofi nummer); tegenwoordig mag dat niet meer.

Alle sofi nummers zijn – ook in de oude dossiers – onleesbaar gemaakt per 25 mei 2018.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,

zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam, adres en woonplaats

– uw geboortedatum

– de datum van de behandeling

– De kosten van de behandeling.

– Een korte omschrijving van de behandeling (‘behandeling natuurgeneeskunde’, shiatsu-therapie)

In alle gevallen kan ik uw gegevens voor de zorgnota uit uw dossier halen, u kunt dan het onderste gedeelte van de declaratie zelf in vullen voordat u deze naar de verzekeraar stuurt.

Op deze manier hoop ik u afdoende ingelicht te hebben hoe ik met uw privacy omga en dat dit beantwoord aan de europese wetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

 

Jolanda Willemse Da Mas